MPZP Kopiec Konfederatów Barskich” w Rzeszowie

Na BIP wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kopiec Konfederatów Barskich” . Do dnia 28.06.2022 do godziny 17:00 można zgłaszać swoje uwagi, tego dnia odbędzie się również debata publiczna w Urban Lab od 17:00 gdzie można wnieść swoje uwagi. Mieszkańcy chcący zgłosić  uwagi względem drugiej wersji Planu powinni zrobić to na piśmie  najpóźniej do dnia 12 lipca 2022 r.   Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 284/7/2016 – I “Kopiec Konfederatów Barskich” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 czerwca 2022 r. do 28 czerwca 2022 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, sala konferencyjna, w godzinach pracy Biura, tj. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.erzeszow.pl. Wyjaśnienia do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 748 49 00.

W miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 17.00,w formie hybrydowej, tzn. stacjonarnie w siedzibie Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów oraz w trybie zdalnym za pomocą środków porozumiewania się na odległość na platformie ZOOM – po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl

Pobierz (PDF, 20.38MB)

Pobierz (PDF, 531KB)

Pobierz (PDF, 4.29MB)

Pobierz (PDF, 3.89MB)

Pobierz (PDF, 6.46MB)

Pobierz (PDF, 5.49MB)

Pobierz (PDF, 7.02MB)

Pobierz (PDF, 211KB)

Uwagi ogólnie odnośnie tekstu:

Wersja opisowa Planu względem projektu z 2019r. zawiera drobne, ale dość uporczywe zmiany dla niektórych obszarów w kwestii budownictwa:

– wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 8 m; (starsze budynki mają ok 11m)

– wysokość zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub zabudowy usługowej – do 11 m; (nie wiadomo dlaczego usługi mogą więcej jak mieszkaniowe cele)

– kolorystyka dachów i obróbek blacharskich – kolor ceglastoczerwony, jednakowy na wszystkich budynkach zlokalizowanych na danej działce budowlanej. (Wszystkie budynki muszą mieć dach koloru ceglastoczerwony, tutaj powinien zostać dopuszczony przynajmniej ciemnobrązowy, ponieważ część budynków ma obecnie dachy w tych odcieniach)

– brak integracji z opracowywanym studium względem planowanego CPK Rzeszów – Łętownia dla wariantu ujętego w studium

– brak integracji z obszarami prawnie chronionych ustawą o ochronie przyrody

Poniżej przykład jak będzie wyglądał przykładowy budynek zgodny z proponowanym planem budowany na skarpie, oraz przykład jak mógłby wyglądać przy zmianie wysokości  (kolor dachu nie brać pod uwagę):

Tak powinien wyglądać gdy zmieni się wysokość z 8m na 11m:

Odnośnie Rowerów i pieszych..

Ruch rowerowy został tutaj niedopracowany, brak istotnych połączeń rowerowych przy odpowiedniej niwelacji terenu, pomimo rowerowego charakteru okolicy (tor przeszkód dla rowerów)  plan jest ubogi w drogi rowerowe, kładka nad drogą tylko dla pieszych gdzie można estakadę wkomponować w podjeździe przed Kopiec, brak skomunikowania Przystanku Kolejowego Rzeszów – Pobitno z (np. z “Torem Przeszkód) czy dla relacji Wschód Zachód.Brak przeprawy rowerowej przez Wisłok.

Proponowany Schemat układu drogowego w tym nowy Most Konfederacki z proponowanymi poprawkami rowerowymi. Kolorem żółtym oznaczono drogi dla samochodów, kolorem niebieskim drogi dla rowerów oraz pieszych, kolorem brązowym drogi wyłącznie dla pieszych. Różowym propozycje ujęcia dróg rowerowych, jasny róż estakada rowerowa, czerwony most pieszo rowerowy na młynówce

Poniżej plusy i minusy planu względem ruchu pieszo-rowerowego:

minusy:

– brak połączenia z DDR przez Młynówkę (planowane wpięcie jedynie do Dworaka)

– brak ujęcia Wąwozu Lessowego Pobitna dla ruchu rowerów (Jedyne miejsce z odpowiednią niwelacją terenu zgodnie z PoRD – obecnie utwardzone i dostosowane do ruchu rowerów) do skomunikowania Starego Pobitna ze Śródmieściem dla bezkolizyjnego (tj. bez świateł, przepraw, barier relacji północ -południe) w tym brak tunelu przez ul. Dworaka

– Trakt ruski powinien historycznie zostać przeznaczony do ruchu pieszego (rowery gościnnie lub wcale) Przy obecnym układzie drogowym ul. Nadbrzeżna po obu stronach ma lepszą rekomendację na drogi rowerowe.

– brak połączenia pieszego wąwozu przy południowej stronie ul. Nadbrzeżnej (odwieczny problem sygnalizowany przez mieszkańców)

– przy KDD1 KDD2 I KDD3 stosuję się CIĄGI pieszo rowerowe (lepsze byłby dwukierunkowe drogi dla rowerów i pieszych odseparowanych np. pasem zieleni lub ostatecznie linią ciągłą. Nie wskazuje się też nawierzchni, wskazana asfaltowa

– w miejscu przecięcia terenu o symbolu KDG.3 przez ciąg pieszy, łączący tereny o symbolach ZP.6 i ZP.8, nakazuje się kładkę dla pieszych nad publiczną drogą główną; (nie uwzględnia ruchu rowerowego i połączenia z ul. Konfederatów Barskich)

– Brak przeprawy rowerowej przez Wisłok przy moście kolejowym i kładce dla pieszych. Należy ująć dostosowanie istniejącego mostu MPWik dla kładki rowerowej dwukierunkowej i połączenia z budowanymi od 2023r. dorgami dla rowerów po zachodniej stronie Wisłoka

– oprócz braku połączenia ze wschodnią droga dla rowerów z Wąwozu Lessowego poprzez tunel, brakuje również połączenia południowej części ul. Nadbrzeżnej bezpośrednio z ul. Dworaka

– nie uwzględniono drogi technicznej dla ruch wspólnego pomiędzy torami kolejowymi, a ogródkami działkowymi

– nie uwzględniono dla ruchu rowerów tunelu pod torami kolejowymi przy ul. Spółdzielczej

– nie uwzględniono połączenia rowerowego z ul. Chłędowskiego lub przynajmniej alternatywnie z Michałowskiego dla dojazdu pod tory kolejowe

– nie przewidziano połączenia rowerowego wzdłuż ciepłociągu od tunelu pod torami przy moście Kolejowym do planowanego ronda na skrzyżowaniu Ciepłowniczej z Dworaka

– nie uwzględniono pomnika przyrody przy ul. Traugutta który jest w pasie drogi

– brak technicznego dojazdu dla samochodów do mostu kolejowego czy dla organizacji imprez rowerowych na “torze przeszkód”

 

 

Plusy:

+ schody terenowe przy Targowisku nakazuje się wyposażyć w balustrady, w oświetlenie, a także w rynny do prowadzenia rowerów (mega plus).

+ na każdej z dróg nakazuje się dwukierunkowe ścieżki rowerowe oraz chodniki, lokalizowane po obu stronach danej drogi;
+  nakazuje się zintegrowanie ścieżek rowerowych oraz chodników, realizowanych w ciągach publicznych dróg głównych, z ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi w terenach o symbolach ZP.1, ZP.3, ZP.5, ZP.6, ZP.7 i ZP.8;

+ dopuszcza się przystanki autobusowe, parking dla samochodów osobowych, a także parkingi dla rowerów i hulajnóg elektrycznych; (szczególnie przed dojazdem na kopiec, przy torze preszkód i przystanku bike&ride)

+ nakazuje się lokalizację elementów małej architektury służących parkowaniu rowerów;
+ nakazuje się nie mniej niż 2 drzewa na każdych 5 miejsc parkingowych, każde drzewo w gnieździe nie mniejszym niż 5×5 m.

 

Kwestie INNE:

? zakazuje się lokalizacji placów zabaw i innych urządzeń przeznaczonych dla dzieci;

? nakazuje się urządzenie chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie drogi; (chodnik i ruch uspokojony tutaj wystarczy)

? jako wiodącą funkcję terenu dopuszcza się rowerowy tor przeszkód, tzw. PUMPTRACK, dla dorosłych i starszej młodzieży, (rekomenduje park rekraacji przestrzenniej gdzie PUMPTRACK będzie jednym z elementów (dodać Rockgarden, singieltrack z bandami wysypany żwirkiem, trasy zjazdowe dla MTB, dirt, może enduro )

? jako wiodące funkcje terenu dopuszcza się ogrody sensoryczne lub przestrzeń kulturowo-edukacyjną w zieleni urządzonej,
?  jako uzupełniającą funkcję terenu dopuszcza się miejskie uprawy owoców i warzyw;

?  w miejscu wskazanym na rysunku planu, nakazuje się lokalizację upamiętnienia bitwy oddziałów Konfederacji Barskiej z wojskami rosyjskimi w roku 1769, współtworzącej tradycję miejsca, w formie tablicy informacyjnej lub schematycznej mapy plastycznej,
?  jako funkcję uzupełniającą dopuszcza się obiekty sportowe lub rekreacyjne wykorzystujące zróżnicowane ukształtowanie terenu, w tym także dedykowane do funkcjonowania w sezonie zimowym;

 

Zachęcam mieszkańców do zgłaszania swoich uwag i do wzięcia udziału w dyskusji Publicznej w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 17.00,w formie hybrydowej, tzn. stacjonarnie w siedzibie Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13

Dodaj komentarz