Przyśpieszona budowa obwodnicy Pobitno-Wilkowyja przez Krasne etap I już w 2020r.

Budowa nowej obwodnicy Pobitno-Wilkowyja etap. I zapisana jest w WPF (wieloletniej prognozie finansowej) Miasta Rzeszowa najwcześniej na rok 2027. Przedsiębiorcy, inwestorzy oraz część mieszkańców zwrócili się do mnie z prośbą o przyśpieszenie realizacji tej inwestycji, aby nowa droga najpóźniej do 2022 roku była gotowa. Wniosek budowy przedmiotowej drogi poparła Rada Osiedla Pobitno, Rada Osiedla Załęże, Rada Osiedla Wilkowyja oraz lokalni przedsiębiorcy. Podjęte zostały wspólne działania, przygotowana została dokumentacja projektowa, wykupione zostały działki oraz wydane decyzje środowiskowe ZRID dla pozwolenia na budowę. Obwodnica powinna zostać wybudowana zanim rozpocznie się budowa wielopoziomowego skrzyżowania Rondo Pobitno upłynniając ruch samochodów. Mieszkańcy Pobitna ( ul. Morgowej oraz Traugutta) skarżą się na wzmożony ruch samochodowy szczególnie w szczycie popołudniowym, gdzie wąskie uliczki wykorzystywane są do omijania korków, dlatego prace należy rozpocząć jak najwcześniej.

Droga zbiorcza jako “obwodnica”

Na otwartych spotkaniach w szkole Ojców Pijarów została zaprezentowana koncepcja miasta dla budowy nowej obwodnicy wraz z drogami dojazdowymi czytaj więcej tutaj..

Proponowany przez miasto wariant nie spodobał się części mieszkańców, którzy obawiali się że planowane drogi dojazdowe pełniłby funkcje obwodnicy, nie będąc nią formalnie. Dodatkowo planowana droga zbiorcza dzieliłaby osiedle Wilkowyja na dwie części. Należało najpierw wybudować całą obwodnicę, a później drogi lokalne, w innym wypadku stałyby się skrótem do omijania korków. Prezydent na spotkaniu w szkole ojców Pijarów w którym udział wzięło kilkaset osób, poprosił aby mieszkańcy rozpoczęli dyskusję i zaproponowali alternatywny wariant dla drogi w granicach Miasta Rzeszowa.

Schemat układu Komunikacyjnego os. Wilkowyja. Kolorem pomarańczowym oznaczono obwodnice, kolorem zielonym drogę zbiorczą i drogi dojazdowe. Linie przerywane wyznaczają schemat komunikacyjny gminy Krasne.

Zgodnie z prośbą Prezydenta, mieszkańcy os. Wilkowyja przygotowali pismo w którym zaproponowali opracowanie alternatywnego wariantu dla nowej obwodnicy. Trzeba tutaj zaznaczyć że przygotowane pismo miało otworzyć dyskusję w tym temacie. Załączone załączniki graficzne przygotowane przez autora wskazywały jedynie kierunek w którym należy odsuwać planowaną obwodnicę po za obszary zabudowane, a nie właściwe miejsce dla budowy drogi. W spotkaniach, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rzeszowa, oraz w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa planiści opracowywali projekt przesunięcia obwodnicy daleko po za obszary zabudowane, co było następstwem rozpoczętych pismem rozmów z Prezydentem.

 

Obwodnica przez Krasne

Zgodnie z prośbą mieszkańców do rozmów została włączona Gmina Krasne, której Wójt przychylnie patrzy na budowę nowej obwodnicy z wykorzystaniem Krasnego. Uwolnione zostaną nowe tereny co zachęci nowych inwestorów, a to zasili budżet gminy. Drugą ważną kwestą są względy finansowe, ponieważ współpraca dwóch gmin daje większe możliwości dofinansowania i tym samym odciąża budżety lokalne. Inną natomiast nadrzędną sprawą jest możliwość finansowania inwestycji przez GDDKiA, co w praktyce może oznaczać przeniesienie drogi krajowej z ul. Lwowskiej na planowaną obwodnicę, co również daje wymierne korzyści dla obu gmin. Obecnie wersje robocze zakładają połączyć obwodnicę z ul. Lwowską w okolicach tunelu przy Leroy Merlin. Jego wykorzystanie może znacząco upłynnić ruch, poprzez budowę bezkolizyjnego skrzyżowania w przyszłości.

 

 Przyśpieszenie budowy I ETAPU

Lokalni przedsiębiorcy chcieliby żeby budowa pierwszego etapu budowy obwodnicy rozpoczęła się jak najszybciej. Obecna droga dojazdowa na wysokości ul. Sieciecha jest w fatalnym stanie. Ciężko nazwać to drogą, ponieważ nie ma tu asfaltu, a jedynie betonowe płyty które przedsiębiorcy naprawiają we własnym zakresie.

Droga dojazdowa Sieciecha, I Etap budowy obwodnicy Pobitno-Wilkowyja

Na budowę nowej drogi została wydana decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/2019 z dnia 7 sierpnia 2018 roku, znak AR.6740.63.23.2018.LL63 lokalni przedsiębiorcy sfinansowali, oraz przekazali do MZD pełną dokumentację projektowanej drogi o wartości 89.250 zł netto, uzyskali stosowne zezwolenia oraz przekazali działki pod inwestycję o wartości 74.318 zł. Opracowany przez projektanta kosztorys inwestorski zakłada koszty budowy na poziomie 1.689.330,13 złotych netto. W ramach przygotowania koncepcji przebiegu drogi, oraz w procesie uzgodnienia z MZD i Prezydentem Miasta Rzeszowa, powstała koncepcja łącząca Aleję bezpośrednio z ulicą Kwarcową. Część tej inwestycji wykonają przedsiębiorcy, co umożliwi mieszkańcom os. Załęże na omijanie ronda Kuronia, zmniejszając zakorkowanie w szczycie popołudniowym. Oznacza to ze chcąc dostać się od ronda Pobitno na Załęże będzie można to zrobić z wykorzystaniem nowej obwodnicy oraz ul. Kwarcowej.

 

Projekt połączenia planowanej obwodnicy z ul. Kwarcową:

Planowana jest również zatoka Autobusowa oraz drogi dla rowerów po obu stronach obwodnicy.

Miasto chciałoby sfinansować budowę nowej obwodnicy w całości z funduszy zewnętrznych dlatego w WPF budowa pierwszego etapu jest tak oddalona w czasie. Biorąc pod uwagę czynnik społeczny i ekonomiczny zasadnym jest wybudować pierwszy odcinek zdecydowanie wcześniej.

 

Projekt budowy obwodnicy Pobitno-Wilkowyja etap. I

Projekt zakłada budowę dróg dla rowerów wykonanych z asfaltu zamiast daremnej kostki brukowej za którą rowerzyści nie przepadają.

 

Lista przedsiębiorców którzy popierają budowę obwodnicy i połączenia z ul. Kwarcową:

Wszystkie podmioty popierają omawiany projekt. Dodatkowo lokalna społeczność mieszkańców jest żywotnie zainteresowana realizacją tego przedsięwzięcia, co zostało potwierdzone przez Rady Osiedli Wilkowyja, Załęże i Pobitno

Firmy:
1. Alumeco Service Sp. z o.o.
2. Elmak Sp. z o.o.
3. Reshal Halina Bajor
4. Merida Sp. z o.o.
5. Aluteam-Alumeco Sp. z o.o.
6. Spaw-Gaz Sp. z o.o.
7. Modern Expo Krzysztof Wróbel
8. Stalmont Sp. z o.o.
9. Biuro Rachunkowe Wiesław Śledziona
10. ZRB Jan Ciepły
11. Korner Sp. z o.o.
12. Apollo Sp.z o.o.
13. Sykoma S.A.

 

Powiększenie cmentarza Wilkowyja i budowa dodatkowego parkingu oraz dojazdu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 74/4/2004

Niestety ilość przestrzeni na cmentarzu Wilkowyja pomniejsza się coraz szybciej, czego główną przyczyną jest starzenie się społeczeństwa. Budowa nowej obwodnicy ma umożliwić dojazd do cmentarza od strony północnej w tym budowa dodatkowego parkingu. Sam cmentarz zostanie powiększony.

 

Budownictwo mieszkaniowe:

Droga jest częścią Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 74/4/2004, który został uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa – uchwała nr XXVII/418/2008 z dnia 29 stycznia 2018 roku. Zakłada on budowę drogi dojazdowej do cmentarza Wilkowyja od strony północnej.

w 2015 roku Rada Miasta uchwałą XVII/331/2015 z dnia 27 października 2015 roku, zleciła
Prezydentowi wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 273/10/2015,
dotyczącego terenu położonego po stronie południowej planowanej drogi, który to plan będzie
uwzględniał zwiększone potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Deweloperzy już skupują okoliczne grunty.

Interpelacja do Prezydenta

na prośbę przedsiębiorców oraz mieszkańców wróciłem się z prośbą do Prezydenta o przesunięcie środków w WPF z roku 2027 najpóźniej na rok 2022 dla wykonania planowanej inwestycji . W odpowiedzi Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński deklaruje, że będą czynione starania, aby środki zapisać jeszcze w tegorocznym budżecie tj. na 2020r.

Protest Mieszkańców:

Niestety kilku mieszkańców błędnie zinterpretowało działania podjęte w celu realizacji inwestycji na terenie gminy Krasne, sugerując się roboczymi załącznikami graficznymi, zamiast na merytorycznej treści złożonego pisma.  W efekcie czego przygotowali pismo przeciwne i zebrali ponad 100 podpisów mieszkańców, którzy sprzeciwiają się budowie drogi po stronie Kransego i chcą realizacji pierwotnego założenia miasta tj. budowy drogi zbiorczej będącej głównym dojazdem do obwodnicy. Mieszkańcy ci nie brali udziału w otwartych spotkaniach organizowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i mogli nie rozumieć idei działań już podjętych. Błędnie też wskazywano na dzielnice zamiast osiedle Wilkowyja.

Treść pisma poniżej:

Pobierz (PDF, 1.02MB)

 

Miasto musi się rozwijać

Działania które zostały już podjęte zmierzają w dobrym kierunku. Lokalnych przedsiębiorców cieszy fakt, że miasto dąży do przyśpieszenia realizacji budowy Obwodnicy Pobitno-wilkowyja i przesunięcia zarezerwowanych środków finansowych już na 2020 rok. Większość mieszkańców również jest zadowolona, że planowana obwodnica o szerokości ok 50m zostanie wybudowana wcześniej, odciążając ul. Lwowską, oraz Rondo Pobitno, które w najbliższym czasie będzie również przebudowywane. Dodatkowo przesunięcie obwodnicy daleko po za obszary zabudowane zadowala część mieszkańców os. Wilkowyja. Kolejnym argumentem który przemawia za przesunięciem obwodnicy w kierunku Krasnego jest możliwość wykorzystania istniejących tunelów obok marketu budowlanego LeroyMerlin i budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z ul. Lwowską, oraz poprowadzenie drogi w kierunku os. Słocina, które również bardzo boryka się z rosnącymi problemami komunikacyjnymi. Samorządowcy mają szansę na sfinansowanie inwestycji z budżetu ogólnokrajowego. Krasne zyska nowe połączenia drogowe, oraz uwoli tereny dla przyszłych inwestorów, a środowisko rowerzystów otrzyma nowe kilometry dróg rowerowych.

Należy zaznaczyć że pomimo sprzeciwu części mieszkańców miasto musi się rozwijać, miejscowe plany na które się powołują mogą zostać zaktualizowane, adekwatnie do aktualnych potrzeb miasta, o wszystkim decydują radni. Po ustaniu stanu epidemiologicznego planowane są kolejne otwarte spotkania z mieszkańcami w tej sprawie. Na tą chwilę alternatywny wariant drogi przez Krasne, oraz przyśpieszenie jego budowy dla etapu I ma więcej zwolenników niż pierwotne założenia Miasta. Dziękuję wszystkim mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom zaangażowanym w dalszy rozwój Rzeszowa.

 

Dodaj komentarz