Wyłożenie projektu MPZP „Kopiec Konfederatów Barskich”. Można zgłaszać uwagi.


Od 19 czerwca 2019 r. do 19 lipca 2019 r.
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. Ks. Jałowego 23A, II piętro, pokój nr 213, w godz. pracy Biura, tj. od 700 do 1500 jest wyłożony do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 „Kopiec Konfederatów Barskich” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej – pokój nr 103, I piętro, ul. Ks. Jałowego 23A, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  jest Prezydent Miasta Rzeszowa.