Projekt nowego Planu Miejscowego dla Pobitna

(fot. materiały Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa)

W czwartek 11 lipca odbyła się dyskusja na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 „Kopiec Konfederatów Barskich”. Plan ten dotyczy obszaru 58 hektarów na osiedlach Pobitno oraz Załęże. Granicami tego planu są rzeka Wisłok, ulica Ciepłownicza, droga przez ogródki działkowe, tory kolejowe, ulica Załęska, granica działki wokół DPS, ul. Spółdzielcza, ul. Konfederatów Barskich, ul. Nadbrzeżna, ul. Traugutta i wąwóz od tej ulicy w kierunku targowiska.

Przyjęcie tego planu a później realizacja zapisów w nim zawartych oznaczałoby spore zmiany na osiedlach Pobitno i Załęże. Pojawiłyby się nowe ulice a spora część tego terenu zarezerwowana jest pod parki i zieleń.

1. Plan zakłada utworzenie nowych dróg:

– Przedłużenie ulicy Sieciecha od drogi obecnie istniejącej w kierunku zachodnim do ulicy Ciepłowniczej. Według planu nad torami kolejowymi zostałby wybudowany wiadukt.

– Przedłużenie ulicy Dworaka w kierunku północnym do ul. Ciepłowniczej (Wisłokostrada). Droga ta od targowiska biegłaby po nasypie. Za skarpą, nad torami kolejowymi zostanie wybudowany wiadukt.

– Powstanie nowa droga od ul. Konfederatów Barskich, od placu przy Domu Kultury w kierunku Wisłoka. Droga ta następnie przetnie ul. Wesołą i połączy się z ul. Sieciecha.

– Ulica Dolna zostanie poszerzona i przedłużona. Będzie to połączenie od ul. Traugutta do ul. Dworaka.

– Ulica Konfederatów Barskich, w rejonie skrzyżowania z ul. Chłędowskiego zostanie powiązana z ul. Dworaka (Wisłokostradą).

2. Powstaną rozległe tereny zielone. Część będzie utworzona na południe a część na północ od ul. Sieciecha. Tereny zielone będą miały różne funkcje. Powstanie m. in. ogród sensoryczny i teren o funkcji edukacyjno-kulturalnej. Spora część będzie przeznaczona na sport i rekreację. Pagórkowaty obszar na Pobitnym będzie dedykowany sportom zimowym.

Rada Osiedla Pobitno zgłosi wniosek, żeby na terenie dedykowanym na północ od ul. Dworaka znalazło się miejsce na pełnowymiarowe boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne (frisbee, rugby, football amerykański i inne)

Tereny zielone powinny się nazywać Parkiem Konfederatów Barskich – taki pomysł pojawił się już w 1930 roku.

3. Kopiec Konfederatów Barskich i jego najbliższe otoczenie będą podlegały ochronie. I bardzo dobrze. Niestety widok z Kopca zostanie częściowo ograniczony przez dwa wiadukty – jeden w ciągu Wisłokostrady, drugi w ciągu ulicy Sieciecha. Pierwszy wiadukt będzie o dwa metry niższy niż Kopiec, drugi – o osiem metrów.

4. Przy projektowanej ul. Sieciecha powstanie budynek, który będzie pełnił funkcję zaplecza dla terenów zielonych. Będą w nim pomieszczenie dla działalności kulturalnej, szatnie sportowe itp. Przy budynku powstanie wieża widokowa.

5. Przy ul. Załęskiej, w miejscu dawnego przejazdu przez tory powstanie przystanek kolejowy. Powstanie przy nim parking oraz zajezdnia autobusów. Według wstępnej koncepcji stacja ma się nazywać Rzeszów-Wschód, ale Rada Osiedla Pobitno będzie wnioskowała o nazwę Rzeszów-Pobitno.

6. Utworzona zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka i Wisłokostrady. Ścieżka będzie też na nasypie i na wiadukcie. Ścieżka „na dole”, wzdłuż Wisłoka będzie docierała w rejon Kopca Konfederatów i pod torami będzie biegła w kierunku północnym.

7. Na obszarze planu możliwa jest zabudowa jednorodzinna i zabudowa związana z działalnością usługową.

Mieszkańcy osiedla Pobitno pozytywnie oceniają projekt planu. Będzie sporo terenów zielonych i Kopiec Konfederatów będzie podlegał ochronie. Jest też kilka rozwiązań, które poprawią komunikację na “starym Pobitnie”. Bo tam w niektórych miejscach są duże problemy z dojazdem do domów albo do działek.

Jedynym elementem, który powoduje spory jest Wisłokostrada. Jej budowa spowoduje, że tereny zielone nad brzegiem Wisłoka zostaną zabetonowane. Częściowo zasypany zostanie wąwóz w ciagu ulicy Nadbrzeżnej – miejsce wyjątkowo urokliwe. Powstanie też estakada nad torami. Będzie tylko o dwa metry niższa niż Kopiec Konfederatów. Przez to widok z Kopca i na Kopiec zostanie ograniczony. Poprowadzenie tunelu pod torami na pewno poprawiłoby widok z Kopca Konfederatów ale może napotykać na szereg trudności związanych z wodami gruntowymi.

(rys. Michał Rams)

Trzeba też dodać, że na etapie tworzenia planu szereg uwag i propozycji złożyła Rad Osiedla Pobitno. Część z nich została uwzględniona, część ma szansę na realizacje w przyszłości.