Konsultacje ws. miejscowego planu przy ul. Załęskiej

Od 1 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r będzie wyłożony do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 188/15/2009 przy ulicy Załęskiej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jest to obszar pomiędzy ulicami Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, Sieciecha, Załęskiej i torami kolejowymi.

Projekt można zobaczyć w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. Słowackiego 9, III piętro, pokój nr 19, w godz. pracy Biura, tj. od 700 do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, przy ul. Słowackiego 9, w sali konferencyjnej o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r.