Protest – Oświetlenie ul. Ogrodowej, Modrej, Na Stoku, Na Wzgórzu, Wyżnej os. Pobitno

Po licznych prośbach mieszkańców zwróciłem się z wnioskiem do Prezydenta o Budowę oświetlenia na ww. ulicach. Pomysł zyskał akceptację władz miasta, zagospodarowano fundusze na ten cel, zebrane zostały zgody mieszkańców części ulic i przystąpiono do procedowania. Wyłoniona została firma, przygotowane szczegółowe projekty i przystąpiono do realizacji, ale mieszkańcy w chwili obecnej sprzeciwiają się budowie oświetlenia. Prace zostały wstrzymane.

 

UL. OGRODOWA

Obecnie na tej ulicy jest zainstalowanych kilka latarni, ale są miejsca gdzie jest bardzo ciemno. W ubiegłym latach w ramach zwycięskiego projektu z funduszy Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego udało się wyremontować nawierzchnię, wybudować chodnik, oraz usunąć stare pnie drzew przy ul. Ogrodowej.

Podobne wnioski odnośnie poprawy bezpieczeństwa na os. Pobitno były zgłaszane do Zespołu ds. Infrastruktury Pieszo-rowerowej który działa od ubiegłego roku. W związku z powyższym zwróciłem się w interpelacji do Prezydenta Miasta o budowę dodatkowego oświetlenia na ul. Ogrodowej.

Będzie oświetlenie oraz odwodnienie na ul. Ogrodowej

W odpowiedzi Zastępca Prezydenta Miasta Marek Ustrobiński pisze że ul. Ogrodowa będzie miała dodatkowe oświetlenie, oraz wykonane dodatkowe odwodnienie, jeżeli okoliczni mieszkańcy oraz właściciel słupów energetycznych (PGE Dystrybucja) wyrażą zgodę na ich montaż. Będą również czynione starania, aby inwestycja pn.: „Rozbudowa ul. Ogrodowej” znalazła się w budżecie miasta na 2021r.

PROTEST MIESZKAŃCÓW OGRODOWEJ

Pieniądze są, firma wybrana, projekty wykonawcze gotowe , ale mieszkańcy ul. Ogrodowej nie zgadzają się na montaż 4 słupów oświetleniowych.. Głównym argumentem żeby nie budować oświetlenia na ul. Ogrodowej jest to, że lampy będą świecić nocą i mogą doświetlać prywatne posesje co jest niepożądane przez właścicieli działek.

Zwracając się z wnioskiem do Prezydenta o budowę oświetlenia kierowałem się prośbami mieszkańców całego osiedla, niestety sprzeciw wstrzymuje całą inwestycję. Brak szybkiego porozumienia w tej kwestii oznacza przeniesienie zarezerwowanych funduszy na inne osiedla, a oświetlenie ul. Ogrodowej nie powstanie. Brak słupów uniemożliwia również poprowadzenie linii światłowodowego internetu.

W najbliższych dniach udam się na rozmowy z właścicielami terenów liczę na wsparcie mieszkańców w tej kwestii i wsparcie w negocjacjach, prosząc o wyrażenie pisemnej zgody na montaż słupów. Poniżej zamieszczam różne warianty projektowe:

 

PROTEST MIESZKAŃCÓW MODREJ

Zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia ul. Modrej” jest aktualnie w realizacji. W dniu  24 sierpnia 2021 r. podpisana została umowa z Wykonawcą firmą ELEKTROFER Monika Ferenc. Prace zostaną zrealizowane w terminie do końca 2021 r. Jednocześnie informuję, że do Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie wpływają sygnały od Wykonawcy, że mieszkańcy ul. Modrej nie zgadzają się na postawienie latarni na swoich działkach. Ulica Modra jest wąska i brakuje miejsca w pasie drogowym na postawienie latarni. W celu realizacji ww. oświetlenia niezbędne jest wyrażenie zgody przez mieszkańców na montaż latarni na swoich działkach.

Podobnie jak w przypadku ul. Ogrodowej tutaj również właściciele terenów nie chcą aby latarnie świeciły nocą na ich posesje. W tym jednak przypadku wykonawca  ustawił oświetlenie tylko na środku odcinka ul. Modrej. Pozostała część pozostanie niedoświetlona, chyba że mieszkańcy zmienią zdanie.

 

Budowa oświetlenia ulic: Na Wzgórzu, Na Stoku, Wyżynnej i Wąwozowej

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulic: Na Wzgórzu, Na Stoku, Wyżynnej i Wąwozowej” zostanie zaproponowane do ujęcia w projekcie budżetu miasta Rzeszowa na rok 2022 r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Odnośnie demontażu starych słupów oświetleniowych wyjaśniam, że istniejące, niedziałające oświetlenie jest własnością spółdzielczą, w związku z powyższym Gmina Miasto Rzeszów nie może dokonać demontażu starych słupów. Jeżeli zaprojektowane oświetlenie będzie kolidowało z istniejącymi latarniami, wówczas zostaną one zdemontowane w trakcie realizacji robót.

ul. Na Wzgórzu
ul. Wyżynna


Odnośnie utrzymania nawierzchni ww ulic informuję:

1. Na ul. Wzgórzu została wykonana nakładka z mieszanki mineralnoasfaltowej w 2019 r.

2. Ulica Wąwozowa jest częściowo zlokalizowana na działce nr 116 w obr. 218 będącej w użytkowaniu Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Domek”. Ulica zostanie ujęta w propozycjach planów ułożenia nakładki z mieszanki mineralnoasfaltowej po przekazaniu na rzecz Gminy
Miasto Rzeszów działki, której właścicielem jest Spółdzielnia „Domek”.
3. Ulice Wyżynna, Modra i Na Stoku zostały ujęte w propozycjach planu ułożenia nakładek z mieszanki mineralnoasfaltowej w 2022 roku.

 

Liczę, że we wszystkich przypadkach uda się porozumieć z mieszkańcami. Interpelację oraz odpowiedź można pobrać tutaj

Dodaj komentarz